Köpvillkor

 1. Användningsområde
  1. Aktuella försäljnings och leveransvillkor gäller både vid köp av varor i vår E-handel, över telefon eller mail

 2. Priser samt betalningsvillkor
  1. Pris och mängdrabatt på varor visas i online-butiken.
   På varor där det inte framgår priser och mängdrabatter kan dessa uppges vid förfrågan .
  2. Vid samlade beställningar, som omfattar flera delleveranser, gäller att priser, mängdrabatt och frakt beräknas individuellt per beställningen.
  3. Fakturaminimum:
   I online-butiken är minsta fakturavärde på varor 1000: - exkl. transportkostnader exkl moms. Gällande telefon order/e-postorder/brevorder/faxorder/besök och så vidare är minsta fakturavärde på varor 1000: - exkl. transportkostnader exkl moms.
  4. Priser är exkl moms och transportkostnader.
  5. Betalning göras via kreditkort i online-butiken om inte annat avtalats.
  6. Efter förfallodatumet beräknas ränta med 1,5 % per påbörjad månad.
  7. För utskick av påminnelser i händelse av för sen betalning debiteras en avgift på SEK 100,00 per påminnelse.

 3. Ägandeförbehåll
  1. TTB Parts AB bevarar den fulla äganderätten till de levererade varorna tills full betalning, inklusive löpande räntekrav har gjorts. TTB Parts AB ägandeförbehåll gäller för alla varor där inköpspriset (inklusive en erlagd utbetalning) överstiger SEK 2.000,00.

 4. Ansvarsbegränsningar
  1. Med reservation för mellanförsäljning, tillfälligt utgångna artikelnummer, tryckfel, funktionsavbrott i samband med användningen av TTB Parts AB hemsida, som leder till att en order inte kan handläggas. TTB Parts AB tar inte på sig något ansvar för sådana förhållanden
  2. De tekniska värdena gällande till exempel dimensioner, rörelser, slaglängder och krafter som anges för varorna i katalogen och på TTB Parts AB hemsida är endast vägledande genomsnittsvärden. TTB Parts AB tar inte på sig något ansvar för eventuella avvikelser från genomsnittsvärdena. Angivelse av text och teknisk information på hemsidan ändras löpande och kan därför variera från tidigare information i till exempel katalogen.
  3. Vid faktiska brister och produkt skador är TTB Parts AB endast ansvariga om det kan bevisas att TTB Parts AB bär skulden för bristen eller skadan. Om inget annat följer av a: Aktuella försäljnings och leveransvillkor gäller både vid köp av varor i vår E-handel, över telefon eller mail. obligatoriska rättsregler ansvarar inte TTB Parts AB för rörelseförluster, tidsförluster, vinst eller andra indirekta förluster som följd av ovannämnda brister och produkt skador.
  4. TTB Parts AB ersättningsansvar kan härutöver beloppsmässigt maximalt utgöra fakturabeloppet för den aktuella leveransen.
  5. TTB Parts AB är inte ansvariga för skador som uppkommer till följd av överbelastning av levererade varor, felaktig användning av varor samt eventuell väteskörhet på grund av elektrolytisk ytbehandling.
  6. TTB Parts AB ska heller inte hållas ansvariga i händelse av force majeure.
  7. TTB Parts AB hjälper gärna till med vägledning och beräkning. Om det ställs särskilda krav till en vara eller användningen av denna ska detta specifikt uppges skriftligt senast vid orderplacering. TTB Parts AB kan aldrig hållas ansvariga för vägledning och beräkningar, då TTB Parts AB inte kan anses vara bekanta med konstruktioner, montering, viktangivelser m.m. Kunden har det fulla ansvaret vid beställning och användning av de köpta varorna. Det åligger alltid kunden att utföra en tillräcklig kvalitetskontroll av alla levererade varor direkt vid mottagande och innan varor läggs på lager, monteras, vidarebefordras eller används på annat sätt.
  8. TTB Parts AB kan endast påläggas ett produktansvar där gällande lagstiftning, häribland produktansvarslagen, föreskriver detta.

 5. Leveranser
  1. TTB Parts AB använder blandannat, UPS, DHL, Fedex, KUEHNE+NAGEL
  2. Karosseridetaljer, däck, fälgar, vätskor innefattas inte av fraktfri transport. Självkostnadspris enligt offert gäller vid beställning av produkter som inte innefattas av fri frakt.

 6. Reklamation
  1. Reklamation av brister ska ske skriftligt inom 8 dagar från leverans. Reklamationsrätten omfattar fel och brister på varan som fanns på leveranstidpunkten
  2. TTB Parts AB har, utöver det som bestämts ovan, inget ansvar för brister och kunden kan därför inte åberopa andra åtgärder för kontraktsbrott än vad som framgår av ovanstående. TTB Parts AB ansvarar således inte under några omständigheter för varor som har skadats i samband med montering, användning, belastning, vanlig användning samt miljö, eftersom dessa förhållanden påverkar hållbarheten och livslängden för varorna. Eftersom dessa former av påverkan är bortom TTB Parts AB kontroll kan vi inte ge garanti för varornas kvalitet och egenskaper utöver vad som följer av ovannämnda reklamationsrätt.
  3. Varan får inte ha varit monterad och förpackningen ska vara hel och ren.
  4. TTB Parts AB godkänner inte returer efter 30 dagar från leveranstidpunkten.

 7. Returer
  1. För att täcka hanteringskostnader görs ett avdrag om 20% för varor som returneras inom 30 dagar.
  2. TTB Parts AB står inte för returfrakten, vi kan inte heller erbjuda returfrakt mot betalning. Kunden står för alla kostnader runt returfrakt.
  3. TTB Parts AB godkänner inte returer efter 30 dagar från leveranstidpunkten.

 8. Webbutik
  1. Priserna i webbutiken anges ex moms.
  2. TTB Parts AB förbehåller sig rätten att justera priser utan förvarning.
  3. TTB Parts AB reserverar sig för felskrivningar och tryckfel.
  4. TTB Parts AB ansvarar inte för information som kommer från tredje part.
  5. TTB Parts AB förbehåller sig rätten att stänga av användare från webbkatalogen.

 9. GDPR – hantering av personuppgifter
  1. TTB Parts AB samlar in och använder personuppgifter ifrån de personer som interagerar med bolaget som kund, leverantör eller via TTB Parts AB webbplats. Det är av största vikt att de personuppgifter TTB Parts AB samlar in inte sprids till obehörig eller missbrukas och MD Konsult AB har därför utformat en personuppgiftspolicy under vilken bolaget agerar. Policyn finns tillgänglig under rubriken ”Personuppgiftspolicy” på www.ttbportal.com. Genom att lägga en beställning intygar Köparen att denne haft möjlighet att ta del av TTB Parts AB personuppgiftspolicy som bland annat beskriver hur TTB Parts AB samlar in och hanterar personuppgifter, vilka rättigheter en registrerad person har och hur berörda personer avregistrerar sig från direktmarknadsföring.

 10. Sekretess
  1. Sekretessåtagande. Vardera Part förbinder sig att inte utan den andra Partens föregående skriftliga samtycke för tredje part avslöja Konfidentiell Information som Part fått eller kommer att få del av. Med ”Konfidentiell Information” avses varje uppgift, såväl skriftlig som muntlig, i elektronisk eller annan form, av teknisk, kommersiell eller annan art, avseende eller annars med anknytning till Part eller någon av dennes klienter, kunder, produkter, prissättning, samarbetspartner, affärer eller andra affärsangelägenheter, marknadsföring- och försäljningsaktiviteter, strategier eller liknande samt existensen av och innehållet i TTB Parts AB webbutik.
  2. Ingen publicitet. Köparen får inte utan att först inhämta TTB Parts AB skriftliga godkännande i varje enskilt fall (i) använda TTB Parts AB namn, logotyp eller varumärken eller på annat sätt hänvisa till TTB Parts AB vid annonsering, annan marknadsföring eller presentation (muntlig eller skriftlig); eller (ii) göra något pressuttalande eller annat offentligt uttalande

 11. Force Majeure
  1. Befriande omständigheter. TTB Parts AB är befriad från påföljd för underlåtenhet att fullgöra förpliktelse enligt ingående Avtal om underlåtenheten har sin grund i sådan befriande omständighet som ligger utanför Parts kontroll och som förhindrar fullgörandet därav, såsom men inte begränsat till extrema väderförhållanden (såsom, men inte begränsat till brand, torka, översvämning och extrem kyla) ras, krig, rekvisition, beslag, valutarestriktioner, uppror och upplopp, knapphet på råvaror, allmän knapphet samt inskränkningar i tillförsel av drivkraft och arbetskonflikt (vari inbegrips strejk), långvariga störningar i transporter, data- eller telekommunikation eller strömförsörjning. Pandemier.
  2. Underrättelseskyldighet. Om Part önskar åberopa befriande omständighet ska denna Part omedelbart underrätta den andra Parten om när händelsen påbörjades samt när den upphör. Om Part underlåter lämna sådant meddelande äger Parten inte rätt att åberopa omständigheten som befrielsegrund.
  3. Konsekvenser. Tiden för fullgörande av den relevanta förpliktelsen ska förlängas med den tid som den befriande omständigheten fortgick. Oavsett vad som i övrigt gäller enligt ingående Avtal, får vardera Part säga upp ingående Avtal till omedelbart upphörande genom skriftligt meddelande till den andra Parten om Avtalets fullgörande förskjuts med mer än tre (3) månader på grund av befriande omständighet.

Ändring av Villkoren

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i dessa Villkor när som helst. Alla ändringar av dessa Villkor kommer att publiceras på hemsidan. Ändringar gäller från det att Kunden har accepterat Villkoren, i samband med nytt köp eller besök på hemsidan. Alternativt 30 dagar efter att TTB Parts AB har informerat Kunden om ändringarna

TTB Däckgrossist

TTB Däckgrossist är en del av TTB Parts AB

Läs mer
Prenumerera på vårt nyhetsbrev

© 2024 TTB Däckgrossist